Plaats een scoot-
mobiel nooit
 in de vluchtroute
 > Scootmobiel of elektrische rolstoel?
Een scootmobiel is niet hetzelfde als een elektrische rolstoel.

Een scootmobiel is een vervoersmiddel, zoals
bijvoorbeeld een auto, fiets of scooter.

Een elektrische rolstoel is een hulpmiddel, zoals
ook een rollator, krukken of gewone rolstoel.

Omdat een scootmobiel een vervoersmiddel is,
heeft dit gevolgen voor de stalling ervan. Een
scootmobiel is niet geschikt voor gebruik in huis
en een stallingsplaats moet dan ook vaak buiten de
woning worden gezocht.
 > Naar schatting rijden er meer dan 300.000

scootmobielen rond in Nederland. Dit aantal

zal de komende jaren alleen maar stijgen

doordat mensen steeds langer thuis blijven

wonen, soms met zorg aan huis. Het gebruik

van een scootmobiel heeft gevolgen voor de

brandveiligheid in en om uw huis. U kunt er

met eenvoudige maatregelen zelf voor

zorgen dat u uw scootmobiel zo veilig

mogelijk kunt stallen.

 > Kans op brand

Een scootmobiel kan brandgevaarlijke situaties opleveren:


0 Door slijtage en bewegingen tijdens het

rijden is er kans op kortsluiting, waardoor

brand kan ontstaan.


0 Bi] het opladen van de accu kan oververhitting

ontstaan, ook dit kan brand veroorzaken.


- Bij het opladen van de accu kan door ophoping van brandbare gassen brand ontstaan.

  Veilig opladen
    dat hoort bij de scootmobiel.
    Geef de oplader een vaste plaats, zodat deze niet kan beschadigen of vallen.
    Zorg voor een vaste stroomaansluiting en
           gebruik geen verlengsnoeren.
    Schakel de lader eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact voordat u de scootmobiel ontkoppelt.
    Laad de scootmobiel alleen op in een ruimte met voldoende ventilatie.
    Haal meteen de stekker uit het stopcontact als de scootmobiel volledig is opgeladen.
 >Stallen van uw scootmobiel
Door het stallen en opladen van scootmobielen in
woongebouwen ontstaat er meer kans op brand.
Een scootmobiel bestaat uit een stalen frame met
hierop veel rubber, kunststof, schuimrubber en
elektronica. Dit kan er voor zorgen dat een brand
snel groter wordt. De grote hoeveelheid dichte,
zwarte en giftige rook die hierdoor ontstaat, is een
directe bedreiging voor iedereen die in het gebouw
aanwezig is. Ook kunnen scootmobielen in de weg
staan als u moet vluchten bij brand of een andere
calamiteit.
 

 > in huis
Het stallen van een scootmobiel in uw eigen
woning is toegestaan. Dit kan echter wel gevaarlijk
zijn. In de meeste gevallen zal de scootmobiel in
de vluchtroute staan en daarmee de doorgang voor
een groot deel blokkeren. Het is daarom aan te
bevelen een scootmobiel alleen in de woning
te stallen als dat in een aparte ruimte binnen

de woning kan.


 > in een woongebouw

In sommige woongebouwen is een aparte ruimte

gemaakt voor de stalling van scootmobielen. Deze

ruimte is dan zo gemaakt, dat een eventuele brand

zich niet snel kan verspreiden buiten deze ruimte.

Maak hier dan gebruik van voor het stallen van uw

scootmobiel. Is zo'n ruimte niet aanwezig,

vraag dan bij uw woningcorporatie of VvE na

of dit gerealiseerd kan worden.

 > in vluchtroutes

Naast dat een scootmobiel in de weg kan staan

bij het vluchten, vormen scootmobielen met de

laadelektronica, accu's en kunststof materialen

brandgevaar dat niet aanwezig mag zijn in de

vluchtroute. Zonder een goede stallingsvoorziening

mag een scootmobiel dan 00k niet worden gestald

in de vluchtroutes binnen een woongebouw.

> op een open galerij

Sommige woongebouwen hebben een open galerij

aan de buitenzijde van het gebouw. Op de galerij

sta je als het ware in de buitenlucht. Als een woon-

gebouw is voorzien van brede galerijen, dan is er

mogelijk een plaats te vinden voor de stalling van

een scootmobiel. Er moet dan altijd een breedte

van minimaal 85 centimeter aan vrije ruimte over-

blijven. Dan kan er bijvoorbeeld nog een brancard

van de ambulance of een rolstoel langs. Ook blijft

het dan mogelijk om op de galerij via twee kanten

te vluchten.

 
 
 > in een schuur

Een schuur of garage naast een woning of woon-

gebouw is de ideale locatie voor de stalling van een

scootmobiel. Een eventuele brand door de scoot-

mobiel levert dan geen direct gevaar op voor

bewoners. Ook een parkeergarage of een berging

in bijvoorbeeld een woongebouw is als stallings-

ruimte mogelijk. Deze moeten dan wel zo gebouwd

zijn, dat een eventuele brand zich niet kan uitbrei-

den buiten de parkeergarage of berging.

 
 > in een scootmobielbox

Het plaatsen van een scootmobielbox buiten het

woongebouw is ook een mogelijkheid. Hiervoor

moet meestal wel toestemming zijn van de eigenaar

van de grond (gemeente of gebouweigenaar). Bij

het bepalen van de locatie van de box moet goed

worden opgelet dat een eventuele brand niet kan

overslaan naar het woongebouw. De beste plaats is

daarom op enkele meters afstand van de gevel.

 > Tips voor de stalling


Let bij de stalling van een scootmobiel op de


volgende punten:


- Plaats de scootmobiel niet in een vluchtroute.

Blokkeert een scootmobiel de uitgang, dan kunt

u zelf moeilijk vluchten maar ook de brandweer

kan moeilijk naar binnen om u te redden.


- Let er bij de stalling van de scootmobiel op dat

u niet de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals

een brandslanghaspel, handbrandmelder of

blusapparaat, blokkeert.